Familjejuridik

Bostadsfrågan upptar allt mer av våra kunders tid, speciellt i storstäderna där bostadsbristen och boendekostnaden påverkar människors liv i mycket hög grad.

Vi hjälper i första hand våra kunder att sälja bostäder, men vi kan även erbjuda tjänster inom området familjejuridik. Här hjälper vi människor att upprätta dokument för många olika faser i livet. Arbetssättet präglas, liksom i mäkleriet, av respekt för de personer vi möter. Många kan vara i en besvärlig situation eller i sorg. Vi har höga krav på oss själva att vara lyssnande, flexibla och vänliga. Det kan vara svåra frågor vi ställs inför och vår inställning är att det alltid finns lösningar och möjligheter.

Vi hjälper er med

Samboavtal

Rättsligt sett är det stor skillnad mellan att var gift eller sambo. Ett samboförhållande regleras inte av äktenskapsbalken. Sambos ärver inte varandra och vid separation har man inte rätt till motpartens egendom, men del av gemensam bostad. Vi går igenom just er situation och i avtalet regleras vad som sker vid en separation.

Äktenskapsförord

Ett äktenskapsförord är ett avtal mellan makar, eller blivande makar, i vilket det bestäms att egendom som tillhör eller tillfaller någon av dem ska vara dennes enskilda egendom. Äktenskapsförord skyddar angiven egendom från bodelning som kan bli aktuell vid ena partens dödsfall eller vid äktenskapsskillnad. Äktenskapsförordet kan omfatta hela eller endast en del av egendomen och avtalet inregistreras vid Skatteverket.

Testamenten

Ett testamente är ett juridiskt bindande dokument som reglerar hur en persons kvarlåtenskap ska regleras efter dennes död. Testamentet är personens yttersta vilja och det är inte förpliktande för den som upprättar dokumentet utan han eller hon har alltid rätt att ändra detta när som helst. Ett testamente kan med tiden behöva uppdateras och enligt lag är det alltid det senast skrivna testamentet som gäller.

Bodelning

Bodelning är den delning mellan makars egendom som ska ske vid äktenskapets upplösning genom den ene makens död eller äktenskapsskillnad. Om makarna endast har enskild egendom och ingen av dem begär att få överta bostad eller bohag från den andra maken behövs inte bodelning. Delningen avser bara makarnas giftorättsgods, inte deras enskilda egendom. Samma regler gäller vid registrerat partnerskap.

Bouppteckning

En bouppteckning är en skriftlig handling som enligt lag skall redovisa samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfall och vid konkurs. I bouppteckningen ska också uppges vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och arvingar enligt testamente. Även aktiviteten att upprätta handlingen kallas bouppteckning.

Arvskifte

Arvskifte förrättas av arvingar och universella testamentstagare. Alla arvingar är delägare i den juridiska person som dödsboet utgör. Var den avlidne gift, ska först  bodelning förrättas. Efterlämnar den avlidne en sambo och begär denne bodelning enligt samboölagen ska bodelningen förrättas innan arvskifte får äga rum.

Vi berättar gärna mer, välkommen att ringa 08-68 44 22 50 eller ring Christine direkt 070-978 18 82

Värdering och borådgivning?

Ange era kontaktuppgifter så kontaktar vi er så snart som möjligt

Var vänlig och kontrollera formuläret. Tack!

SKICKAR

Tack för ert meddelande!

Vi återkommer inom kort!